Informace o zpracování osobních údajů

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Základní škola Semín, Semín 102, 535 01 Přelouč 

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce škola jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole.  Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: kristyna.vodrazkova@sms-sluzby.cz, tel. +420 608 980 091

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí [1] a dodržuje důvěrnost i o stížnostech [2]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve škole (odborně řečeno – naše škola je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export), podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Agendy_účely zpracování.xlsx (21721)
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu skola@zsrohb.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

PaedDr. Milan Souček

[1] § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)

[2] Čl. 38 odst. 5 ON

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2

Správce osobních údajů Základní škola Semín, Semín 102, IČO 70988838 (dále jen „správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tento dokument slouží k řádnému informování zákonných zástupců dětí o rozsahu, účelu a době zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením povinného testování dětí na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Kontaktní údaje správce:

PaedDr. Milan Souček, 466 932 207, milan.soucek@zssemin.eu

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Kristýna Vodrážková, SMS-služby s.r.o., Datová schránka: j49zfqv,T: 608 980 091,  kristyna.vodrazkova@sms-sluzby.cz

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

Zpracování osobních údajů je prováděno za účelem

 • povinnosti školy testovat žáky na přítomnost viru SARS-CoV-2 na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MlN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-4/MlN/KAN, mimořádného opaření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-5/MlN/KAN, mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN a mimořádného opatření ze dne 30. dubna 2021, č. j.: MZDR 14592/2021 -8/MIN/KAN,
 • k prokázání a kontrole plnění povinností školy v souvislosti s prováděným testováním
 • umožnění zákonným zástupcům obdržet potvrzení o výsledku testu
 • k prokázání nároků vůči zdravotním pojišťovnám při čerpání finančních prostředků na testování poskytované zdravotními pojišťovnami

Zpracování osobních údajů testovaných dětí je plněním právní povinnosti uložené správci podle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu podle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Kontaktní údaje zákonného zástupce jsou zpracovány na základě jeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro doručení potvrzení o výsledku testu. Identifikační údaje zákonného zástupce jsou zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů k prokázání souhlasu s testováním dítěte zdravotnickým zařízením.

Kategorie dotčených osobních údajů:

Správce bude zpracovávat osobní údaje zákonných zástupců a testovaných dětí v rozsahu uvedeném v „Souhlasu zákonného zástupce s prováděním testů“. V případě dětí bude správce dále zpracovávat zvláštní kategorii osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu (výsledek testu) a dále údaje o provedeném testu.

Příjemci osobních údajů:

Poskytovatel zdravotních služeb pro provedení testování a naplnění jeho zákonných povinností souvisejících s testováním osob.

Orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření.

Zdravotní pojišťovny, pokud to bude nezbytné za účelem poskytnutí finančních prostředků k úhradě testů na onemocnění COVID-19.

Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:

Vyjma osobních údajů poskytnutých zákonnými zástupci jsou osobní údaje získávány od poskytovatele zdravotních služeb, který testování provádí.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu trvání povinnosti testovat žáky školy a dále po dobu nezbytnou k prokázání splnění této povinnosti, nejdéle však po dobu 3 let od data provedeného testu.

Automatizované rozhodování, včetně profilování:

V rámci zpracování osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatizovanému rozhodování.

Subjekt údajů má tato práva:

 • V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se souhlasem subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Podle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na přístup k osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
 • Podle čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají nebo doplnil neúplné osobní údaje.
 • Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.
 • Právo na to, aby správce omezil za podmínek uvedených v čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracování jeho osobních údajů.
 • Pokud to subjekt údajů požaduje, je správce povinen informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Za podmínek uvedených v čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Za podmínek uvedených v čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
 • Za podmínek uvedených v čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 • Správce musí podle čl. 34 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.