Informace pro rodiče

Žák je ve škole nejpozději v 7.50 hodin a připravuje se na vyučování.

Onemocní-li žák, oznámí rodiče do dvou dnů důvod nepřítomnosti dítěte buď na telefonním čísle 466 932 207 nebo pošle oznámení přes Edupage.  Po ukončení nemoci žák přinese omluvu od rodičů v žákovské knížce (v ojedinělých případech může učitel vyžadovat lékařskou omluvu) a omluvenku zašle též do školního systému Edupage. 

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování pro překážku předem známou, uvolňuje:

Obědy v době nepřítomnosti dítěte odhlašují rodiče na webu jídelny Mateřské školy Semín: https://www.odhlaska.cz/Prihlaseni.aspx (Přihlašovací údaje byli zákonným zástupcům předány.)